Hướng dẫn điều chỉnh máy co màng POF

HƯỚNG DẤN ĐIỀU CHỈNH MÁY CO MÀNG POF


1. Điều chỉnh nhiệt độ máy:Công suất máy co màng  POF thường vào khoảng 5-20KW và nhiệt độ thường được đặt ở khoảng 140°C – 160 °C.

2. Điều chỉnh tốc độ băng tải:Hầu hết các nhà sản xuất sẽ sử dụng bộ biến tần và bộ điều chỉnh điện tử để kiểm soát tốc độ. Nếu sản phẩm dài, tốc độ phải chậm và máy co ngót phải dài, thường được điều chỉnh thành 15m/phút – 20m/phút. Nếu sản phẩm yêu cầu hiệu ứng co ngót rất cao, nên sử dụng máy co rút dài để đáp ứng nhiệt độ thấp và truyền chậm. Hiệu ứng co ngót. Chọn một mô hình với sức mạnh tương đối lớn. Cài đặt nhiệt độ Tốc độ truyền cao cần được tăng tốc và ngược lại. Tốc độ truyền của gió nhỏ, và tốc độ truyền chậm lại, và ngược lại.

3. Điều chỉnh lưu lượng gió: Thể tích không khí thường được kiểm soát bằng cách chuyển đổi tần số để kiểm soát tốc độ của động cơ. Chức năng này cũng là điều chỉnh hướng gió, thổi khí nóng đến vị trí cần sản phẩm một cách hiệu quả. Thể tích không khí cũng có ảnh hưởng lớn đến hiệu ứng co ngót. Thể tích không khí quá lớn. Màng co lại được làm nóng ngay lập tức và sự giãn nở dễ gây ra vụ nổ sau khi co lại. Hiệu quả. Nếu thể tích không khí quá nhỏ, màng sẽ không co lại và bề mặt sẽ xuất hiện vảy cá. Kích thước của thể tích không khí cũng liên quan đến kích thước và góc của bánh xe gió. Nhiệt độ càng cao, thể tích không khí càng nhỏ. Ngược lại, tốc độ càng lớn thì thể tích không khí càng tăng nhanh và ngược lại.
blank 

Phần nguyên bản hướng dẫn sử dụng bằng tiếng anh
(1) Adjustment of shrinking machine temperature:
POF shrinking machine power is generally around 5-20KW, and the temperature is generally set at around 140-°160°.
(2) Conveyor belt speed adjustment:
Most manufacturers will use inverters and electronic governors to control speed. If the product is long, the speed must be slow, and the shrinking machine should be long, usually adjusted to 15m/min-20m/min. If the product requires very high shrinkage effect, it is recommended to use a long shrinking machine to meet the low temperature and slow conveying. Shrinkage effect. Choose a model with a relatively large power. Temperature setting High conveying speed needs to be accelerated, and vice versa. The conveying speed of the wind is small, and the conveying speed is slowed down, and vice versa.
(3) Adjustment of wind flow:
The air volume is generally controlled by frequency conversion to control the speed of the motor. The function is also the adjustment of the wind direction, effectively blowing the hot air to the position where the product needs to be contracted. The air volume also has a great influence on the shrinking effect. The air volume is too large. The shrink film is heated instantaneously, and the expansion is easy to cause the explosion to contract after the contraction. effect. If the air volume is too small, the film will not shrink and the surface will appear fish scales. The size of the air volume is also related to the size and angle of the wind wheel. The higher the temperature, the smaller the air volume is. On the contrary, the larger the speed, the faster the air volume is increased, and vice versa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Facebook (8h00 - 21h00)
Chat Zalo (8h00 - 21h00)
0981.236.485 (8h00 - 18h00)